Privaatsustingimused

Kehtivad alates 25.05.2018
Põhimõtted, mille alusel Silberauto Isikuandmeid, sh Kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevates Privaatsustingimustes (veebilehtede privaatsustingimused / küpsisepoliitika on eraldi kättesaadavad). Neid kohaldatakse muuhulgas juhul, kui Klient ostab, on ostnud või on avaldanud soovi osta Silberauto pakutavaid kaupu või kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Silberauto poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud. Privaatsustingimusi kohaldatakse ka Kliendisuhtele, mis on tekkinud enne tingimuste jõustumist.

1.        Mõisted


1.1.   Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustes toodud tähenduses:
1.1.1.      Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Silberautol teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, salongi külastajad, proovisõidu soovijad, taotluste või küsimuste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust Klientide esindajad ja renditeenuse puhul lisaks rentnikule ka rendiauto teised kasutajad;
1.1.2.      Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti, sh Kliendi kohta;
1.1.3.      Andmekaitsemäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;
1.1.4.      Kliendiandmed on igasugune info (sh Isikuandmetena käsitletav info), mis on Silberautole Kliendi või tema esindajate kohta teada;
1.1.5.      Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta Silberauto pakutavaid kaupu või kasutada Silberauto poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil Silberauto teenustega seotud;
1.1.6.      Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Silberauto ega Silberauto töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid;
1.1.7.      Leping on Silberauto ja Kliendi vahel sõlmitud mistahes sisuga leping;
1.1.8.      Privaatsustingimused – käesolev tekst, mis sätestab Silberauto Isikuandmete Töötlemise põhimõtteid;
1.1.9.      Silberauto on AS Silberauto, Silberauto Eesti AS, Silwi Autoehituse AS, Tarfurgo OÜ ja UAB Silberauto;
1.1.10.   Silberauto Grupp on AS Silberauto, Silberauto Eesti AS, Silwi Autoehituse AS, Tarfurgo OÜ, UAB Silberauto ja muud juriidilised isikud, milles AS Silberauto omab otseselt või tütarettevõtte kaudu üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest;
1.1.11.  Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

2.        Üldpõhimõtted


2.1.   Isikuandmete Töötlemine Silberauto poolt toimub Andmekaitsemääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Privaatsustingimustes toodud nõuete kohaselt.
2.2.   Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Silberauto poolt Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Lepingutes, muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides ning Silberauto kodulehtedel.
2.3.   Käesolevad Privaatsustingimused on Silberauto ja Kliendi vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks osaks. Privaatsustingimused kohalduvad ulatuses, milles need ei lähe vastuollu Lepingu või muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides toodud tingimustega.
2.4.  Silberauto tagab kohalduva õiguse raames Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.
2.5.   Silberauto võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Silberauto, et Isikuandmete Töötlemine toimub Silberauto juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.
2.6.   Privaatsustingimusi võivad täiendada Silberauto Grupi ettevõtete kodulehtedel avaldatud privaatsusteated ja küpsistele kohaldatavad eeskirjad (kodulehtede viited on toodud Privaatsustingimuste punktis 13).

3.        Isikuandmete kogumise viisid


3.1.   Silberauto kogub Isikuandmeid muuhulgas järgmistel viisidel:
3.1.1.      peamiselt Andmesubjekti poolt Silberautole avaldatud Isikuandmed (nt taotluste, avalduste, Lepingute sõlmimise kaudu);
3.1.2.      Andmesubjekti ja Silberauto tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad Isikuandmed, sh e-kirjavahetus;
3.1.3.      Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
3.1.4.      Silberauto kaupade ostmise ja/või teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt kaardimaksete teostamine, ülekannete tegemine jne);
3.1.5.      Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt Maanteeametilt seoses sõidukite tagasikutsumisega, autoabiteenuse osutajatelt ja/või kindlustusandjatelt seoses sõidukiga toimunud konkreetse juhtumiga, äriregistrist, rahvastiku registrist või muust avalikust allikast või registrist, Silberauto äripartneritelt (nt Veho Eesti AS-lt Citroen-i proovisõidu ja/või teeninduse broneerimiseks Rakveres või Jõhvis, sh www.citroen.ee kaudu);
3.1.6.      Silberauto poolt kombineeritud Isikuandmed (nt ostu- või remondiajaloo nimistu);
3.1.7.      Silberauto ja Silberauto poolt edasimüüdavate automarkide kodulehtede külastamise tulemusena Töödeldavad Isikuandmed (täpsem teave kuvatakse vastava kodulehe külastamisel);
3.1.8.      Silberauto veebilehtede külastused (nt salvestame teatud andmed Andmesubjekti poolt kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, sh külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas oli võimalik veebileht avada või sai Andmesubjekt veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Andmesubjekti poolt sisestatud otsingusõnad, sageduse, veebilehtede avamise sageduse, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu jõuti Silberauto veebilehele ning veebilehe, kuhu Silberauto veebilehtedelt edasi liigutakse. Lisaks salvestab Silberauto turvalisuse eesmärgil, eelkõige oma veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Andmesubjekti IP-aadressi ja Andmesubjekti internetiteenuse pakkuja nime;
3.1.9.      Silberauto vara kaitsmiseks ettenähtud GPS seadmete kaudu rendiautodel, kaamerate salvestustega Kliendi poolt Silberauto esinduse või töökoja külastamisel.

4.        Isikuandmete Töötlemise õiguslikud alused


4.1.   Silberauto Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel:
4.1.1.      õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks;
4.1.2.      Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks. Silberauto võib kasutada Isikuandmeid ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks;
4.1.3.      Andmesubjekti (sh Kliendi) nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel – sellisel juhul küsib Silberauto isikult kohase nõusoleku;
4.1.4.      Silberauto enda õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.

5.        Isikuandmete kategooriad


5.1.   Isikuandmete kategooriad, mida Silberauto peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised:
5.1.1.      isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi, ID kaardi ja/või juhiloa koopia));
5.1.2.      kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel);
5.1.3.      andmed Andmesubjekti seoste kohta juriidiliste isikutega (nt Andmesubjekti poolt esitatud või avalikest registritest või Kolmandate isikute kaudu saadud andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks);
5.1.4.      andmed Andmesubjekti volituste kohta (nt rendiauto ja muude sõidukite kasutajate Isikuandmed);
5.1.5.      kaupade müügilepingu sõlmimiseks või teenuste osutamiseks vajalikud andmed (nt sõiduki registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis (VIN kood), muud sõidukiandmed, Kliendile Silberauto poolt kehtestatud krediidilimiit);
5.1.6.      müüdud kaupade ja tellitud teenustega seotud andmed (nt Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, seosed sõidukitega, esitatud avaldused, päringud ja kaebused);
5.1.7.      andmed harjumuste, eelistuste ja Kliendi rahulolu kohta (nt teenuste kasutamise aktiivsus, andmed kasutatud teenuste ja toodete, sh sõidukite ostuajaloo kohta, Kliendi rahulolu uuringu andmed, Andmesubjekti päringud, Kliendi pretensioonid);
5.1.8.      andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta (nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad);
5.1.9.      suhtlusandmed (nt audiosalvestused, kui Klient helistab Silberauto üldnumbrile 626 6000 või muud andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (sh sotsiaalmeedia), samuti Andmesubjekti poolt Silberauto kodulehtede külastamisega seotud Isikuandmed või iseteeninduse kaudu suhtlemisel;
5.1.10.  andmed Kliendi segmendi kohta (nt andmed sõiduki margi ja mudeli, kliendigrupi kohta);
5.1.11.  Silberauto esindustesse (sh autosalongid, töökojad ja laod) paigutatud videokaameratega salvestatavad isikukujutised ja tegevused sõidukiga;
5.1.12.  seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmeid;
5.1.13.  kindlustusteenustega seotud andmed (nt andmed soodustatud isikute, kindlustatud isikute, kahjustatud isikute kohta);
5.1.14.  sõiduki tehnilise rikke või avariijuhtumiga seotud andmed, sh kindlustusjuhtumi menetlusega ja autoabiteenuse osutamisega seonduvad andmed (nt autoabiteenuse käigus juhi nimi ja kontaktandmed, sündmuse kirjeldus abiteenusepakkujalt, isikuga või kindlustusega isikuga liikluskahju osas suhtlemisel juhi nimi ja kontaktandmed, sündmuse kirjeldus);
5.1.15.  sõiduki asukohaandmed (renditud sõidukite puhul).
5.2.   Turundusliku teabe edastamiseks kasutab Silberauto eelkõige järgmisi Isikuandmeid:
5.2.1.      Andmesubjekti (sh Kliendi) kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress) ja isikut tuvastavad andmed (näiteks nimi, sünniaeg);
5.2.2.      teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta (näiteks kliendigrupp);
5.2.3.      teave ostetud kaupade või tarbitud teenuste kohta (näiteks sõiduki mark ja mudel, erinevate teenuste kasutamise maht ja kogus).
5.3.   Lisaks punktides 5.1-5.2 väljatoodud Isikuandmete kategooriatele võib Silberauto koguda Andmesubjektilt täiendavaid ja muid Isikuandmeid, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuse osutamisega.

6.        Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


Isikuandmete Töötlemine Silberauto poolt toimub peamiselt selleks, et:
6.1.   pakkuda tooteid ja teenuseid, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, hinnapakkumiste tegemiseks, Kliendi esitatud taotluste menetlemiseks, proovisõidu läbiviimiseks ja proovisõidu võimaldamise otsustamiseks, Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, püsikliendi eeliste kasutamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks, selgitamiseks, millistel tingimustel teenuseid osutada ja tooteid müüa, mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;
Käesolevas punktis viidatud Lepingu tähendusega on hõlmatud ka kindlustuslepingud, mis on seotud põhilepinguga (eelkõige müügi- ja rendileping) või on põhilepingu sõlmimise vajalikuks eel- või kaastingimuseks, sh kindlustuslepingud, mille osas Andmesubjekt (sh Klient) on soodustatud isikuks.  Lisaks Töödeldakse Isikuandmeid ka sõiduki tehnilise rikke või avariijuhtumi korral, mis on vajalik põhilepingu ja kindlustuslepingu täitmiseks seoses kindlustusjuhtumi menetlusega ja autoabiteenuse osutamise / korraldamisega, mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Silberauto õigustatud huvil;
6.2.   hallata kliendisuhteid, eelkõige Isikuandmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks ja vajadusel nende Isikuandmete parandamine või täiendamine, kontrollides ja täiendades Isikuandmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, samuti Lepingute kohta arvestuse pidamiseks, veebilehel tagasiside esitamisel või kontakteerumisel, mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Andmesubjekti nõusolekul;
6.3.   kaitsta ja tagada Andmesubjekti (sh Kliendi) ja/või Silberauto huve:
6.3.1.      parandada Silberauto poolt pakutud teenuste kvaliteeti ja selleks, et tõendada äritehinguid või  muud ärisuhtlust (sh salvestatud vestluste kaudu), mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Silberauto õigustatud huvil tagada ja/või parandada teenuste kvaliteeti;
6.3.2.      Silberauto esindustesse (sh autosalongid, töökojad ja laod) paigaldatud videokaameratega salvestatavad videopildi isiku kujutisest ja tegevusest sõidukiga eesmärgiga tuvastada volitamata sisenemise ruumidesse, varguse ja muud varavastased intsidendid ning säilitada vajalik tõendusmaterjal intsidentide (sh Kliendi pretensioonide) kohaseks menetlemiseks, Silberauto vastutuse välistamiseks remonditööde teostamisel, samuti klienditeeninduse parendamise eesmärgil, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil;
6.3.3.      GPS seadmetega Silberauto poolt Kliendile renditud sõiduki asukoha jälgimine, et kaitsta Silberauto vara vargusjuhtumite korral, mis põhineb:
Silberauto  õigustatud huvil;
6.3.4.      tagada usalduslik Kliendisuhe ning vältida pettuste ja kahju toimumine, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil;
6.3.5.      arendada ja/või parandada tooteid, teenuseid või IT-süsteeme ning tagada andmekaitse, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil või juriidilisel kohustusel;
6.3.6.      edastada Andmesubjektile (sh Kliendile) teadaandeid, sh teavitamine sõiduki tagasikutsumiskampaaniast ja vastavate teavituste ning kontaktandmete säilitamine võimalike uute teavituste edastamiseks (nt kui Isikuandmed on saadud Maanteeametist), mis põhineb:
Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või Silberauto õigustatud huvil tagada teenuste kvaliteeti;

6.4.   osutada lisateenuseid, korraldada üritusi, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat:


6.4.1.      pakkuda Kliendile Silberauto ja koostööpartnerite lisateenuseid, sh personaalseid pakkumisi ja mugavusteenuseid (nt liisingupakkujatele ja kindlustusteenuste pakkujatele Isikuandmete edastamine), mis põhineb:
Kliendi nõusolekul või Silberauto õigustatud huvil pakkuda lisateenuseid ja terviklahendusi;
6.4.2.      korraldada Kliendile üritusi ja võimaldada Kliendil üritusel osaleda, sh:
6.4.2.1.           jäädvustada korraldatavaid üritusi üldiste fotode ja/või filmimisega ning ka Klientide personaalsete jäädvustamistega;
6.4.2.2.           Silberauto poolt korraldatud või Silberauto osalusel üritustel tehtud salvestised on Silberauto omand ja Silberauto võib neid töödelda ja avaldada vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias;
6.4.2.3.           Silberauto poolt korraldatavatel avalikel ja ka kutsetega üritustel osaledes tuleb arvestada, et Kliendi isikuandmed (nt  kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kliendil on võimalus teavitada salvestise tegijat, kui ta ei soovi salvestisele jääda;
mis põhineb:
Kliendi nõusolekul või Silberauto õigustatud huvil pakkuda huvitatud isikutele kui ka olemasolevatele Klientidele informatsiooni enda toodete kohta ning pakkuda klientidele huvipakkuvaid üritusi;
6.4.3.      viia läbi Kliendi rahulolu uuringuid (sh kontakteeruda Kliendiga), turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil täiustada Silberauto teenuseid, parandada Kliendi  jaoks  teenuste  kasutajakogemust  ning arendada uusi tooteid ja teenuseid või Kliendi nõusolekul;
6.4.4.      hallata ja analüüsida Kliendibaasi, et teha Kliendile parimaid ja personaalsemaid toodete ja teenuste pakkumisi, mis põhineb:
Kliendi nõusolekul või Silberauto õigustatud huvil pakkuda huvitatud isikutele kui ka olemasolevatele Klientidele informatsiooni enda toodete ja teenuste kohta;
6.4.5.      korraldada Kliendile mänge ja kampaaniaid (sh personaliseerituid ja suunatuid kampaaniaid), mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil parandada Kliendi  jaoks  teenuste  kasutajakogemust või Kliendi nõusolekul;

6.5.   vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine:

6.5.1.      võimaldada ja kontrollida ligipääsu digitaalsetele kanalitele (nt elektrooniline teeninduse broneerimise) ja nende toimimist, vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist ning tagada info turvalisus, mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Silberauto õigustatud huvil tagada kontroll Silberauto digitaalteenuste volituste, ligipääsu ja toimimise üle;
6.5.2.      tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri, ja arendada Silberauto teenuseid testimise ja parandamise kaudu, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil;
6.6.   organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige Silberauto Grupi siseselt edastamaks kontserni piires ühise Kliendibaasi haldamise, finantsjuhtimise ja sisehalduse eesmärkidel, mis põhineb:
Silberauto õigustatud huvil parandada ja hallata Silberauto Grupiüleselt enda teenuste osutamist;
6.7.   tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid, eelkõige salvestada sidevahendite (e-posti ja üldnumbri (vt täpsemalt Privaatsustingimuste p 8)) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis Silberauto on teinud, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise  kohustuse  täitmisel või Silberauto õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.
6.8.   teha koostööd avaliku sektori asutustega ja edastada nõutav teave või täita Silberautole seadusest tulenevaid kohustusi, mis põhineb:
juriidilise kohustuse täitmisel.

7.        Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil, profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine


7.1.   Silberauto kasutab Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Silberauto poolt pakutavate toodete ja teenuste osas pakkumiste, kliendiürituste kutsete ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturunduseks sidevahendi (sh e-posti või telefoni teel) vahendusel, kui Andmesubjekt on sellega nõustunud. Juhul kui Klient ei ole otseturunduseks eraldi nõusolekut andnud, võib Silberauto Töödelda Kliendi Isikuandmeid Silberauto teenuste ja toodete pakkumise tegemise eesmärgil sarnaste toodete või teenuste osas, mida Klient on soetanud või tarbinud, vastavalt Silberauto õigustatud huvile või tavaposti teel tehtava otseturunduse eesmärgil vastavalt Silberauto õigustatud huvile.
7.2.   Silberauto edastab turunduslikku teavet vastavalt sõiduki margile ja mudelile kui ka Silberauto Grupi kohta üldisemalt, kasutades selleks profiilianalüüsi. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse Andmesubjekti isiklike eelistuste ja huvide väljaselgitamiseks ehk otseturunduslike adressaatide valimiseks. Profiilianalüüsi kasutatakse, et Silberauto saaks edastada Andmesubjektile üksnes olulist informatsiooni ja teha seda efektiivsemalt (nt informatsioon Kliendiga seotud sõiduki margi kohta).
7.3.   Püsikliendilepingu sõlmimisel kasutab Silberauto automatiseeritud otsuseid Kliendi krediidilimiidi määramiseks (jooksev arve), mis põhineb püsikliendilepingu sõlmimise eesmärgil ja alusel. Vastav otsus tehakse Kliendi ostukäibe andmete põhjal. Täpsema loogika kohta saab Klient huvi korral infot küsida vahetult Silberauto klienditeenindajalt, kellele on koheselt võimalik esitada omapoolseid seisukohti ja vastuväiteid. Samuti on Kliendil õigus Silberautolt automatiseeritud otsuste tegemisel nõuda, et tehtud otsus vaadatakse üle mitte-automatiseeritud viisil eraldi töötaja poolt.
7.4.   Silberauto soovib kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Kliendi huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Kliendi jaoks paremaks. Selleks, et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, on kasutusel Google Analytics ja Adobe Analytics jm aktuaalsed analüüsivahendid.

8.        Üldnumbri 626 6000 salvestused


8.1.  Silberauto salvestab ja säilitab üksnes Andmesubjekti ja Silberauto vahelisi telefoninumbri 626 6000 telefonikõnesid. Ühegi teise Silberauto telefoninumbri telefonikõnesid ei salvestata. Silberauto teavitab vastavale numbrile helistajat igakordselt enne telefonikõne algust telefonikõne salvestamisest.
8.2.  Telefonikõnesid salvestatakse klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks ja selle hindamiseks. Täiendavalt kasutatakse salvestist vajadusel telefonitsi kokkulepitu tõendamiseks ja tagamiseks ning vajadusel edastatakse salvestis Silberauto Grupi ettevõttele, kes osutab konkreetset teenust, et tagada kokkuleppe täpne järgimine, mis põhineb Lepingu sõlmimisel ja täitmisel või Silberauto õigustatud huvil.
8.3.  Telefonikõnede salvestamine toimub üksnes Andmesubjekti vabatahtliku nõusoleku alusel. Kui Te ei soovi, et Teie telefonikõne salvestatakse lõpetage kõne hiljemalt pärast salvestamise teadet ning pöörduge Silberauto poole Privaatsustingimuste punktis 13 toodud kontaktil või kontakteerudes Silberauto töötajaga. Silberauto ettevõtete töötajate kontaktid leiate Silberauto vastava ettevõtte veebilehelt.
8.4.  Telefonikõnede salvestisi säilitatakse reeglina 1 aasta, kuid maksimaalselt 3 aastat, v.a. kui esineb eraldi õigustus telefonikõne salvestuse pikemaks säilitamiseks.
8.5.  Telefonikõnede salvestisi töötleb Silberauto ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
8.6.  Andmesubjekti antud nõusoleku suhtes kehtivad käesolevad Privaatsustingimused. Silberauto viitab salvestamise teavituses Privaatsustingimustele ning Andmesubjektil on võimalik Privaatsustingimustega tutvuda.

9.      Isikuandmete edastamine


9.1.   Silberauto edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:
9.1.1.      teised Silberauto Grupi ettevõtted (vt selgituse osas Privaatsustingimuste punkti 13);
9.1.2.      Silberauto selleks volitatud töötajad;
9.1.3.      ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, notaribürood, maksuhaldurid, järelevalveasutused ning rahapesu andmebürood);
9.1.4.      kaupade müügi, teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega seotud Kolmandad isikud – nt maksevahendajad, Smart Kindlustusmaakler ning erinevad kindlustus- ja liisinguandjad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, reklaami- ja turunduspartnerid, jne;
9.1.5.      audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud Silberauto konsultandid;
9.1.6.      nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja;
9.1.7.      maksehäireregistri pidajad, kellele edastatakse infot selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
9.1.8.       kui Klient on rikkunud Lepingut, siis võlgade sissenõudmise teenuse osutajad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid;
9.1.9.       osalejad ja/või osapooled, kes on seotud maksesüsteemide ja makselahendustega;
9.1.10.   muud Silberautole teenuste osutamisega seotud isikud, nt arhiveerimise ja postiteenuste osutajad, Kliendile pakutud teenuste osutajad, müüjad ja muud volitatud isikud;
9.1.11.  turvateenuse osutajad (kaamerate kasutuse puhul);
9.1.12.  GPS teenuse pakkujad renditud sõidukite osas, millele on paigaldatud GPS seadmed – vastava seadmega seotud teenust pakkuvad ettevõtted;
9.1.13.  renditud sõidukite osas, millele on paigaldatud GPS seadmed – seadmetega kogutavatele andmetele on teatud juhtudel ligipääs ka rentnikul, et ta saaks sõiduki asukohta jälgida, sh sõidukite kasutajate asukohta jälgida;
9.1.14.  autoabiteenuse pakkujad, nt Roheline Laine OÜ ja/või autotehased markide osas, mille edasimüüjaks on Silberauto;
9.1.15.  riigiasutused (sh Maanteeamet);
9.1.16.  kolmandad isikud, nt Silberauto lehed võivad sisaldada kolmandate isikute pakkumisi. Sellisele pakkumisele klikkides, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et Andmesubjekt  leidis käesoleva pakkumise Silberauto lehelt ja vajaduse korral muu teave, mille Andmesubjekt on sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud);
9.1.17.  sotisaalvõrgustikud (nagu näiteks Facebook, Instagram, Twitter ja Google+ jt ). Silberauto veebilehtedel eelnimetatud sotsiaalvõrgustike pistikprogrammide kasutamine toimub järgmiselt:
9.1.17.1.       sotsiaalsed pistikprogrammid on hetkel, mil Silberauto veebilehti külastatakse deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui Andmesubjekt soovib kasutada ühte võrgustikest, tuleb aktiveerimiseks klikkida vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga;
9.1.17.2.       kui Andmesubjektil on võrgustikus kasutajakonto ja ta on  sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada see külastus Silberauto veebilehtedel Andmesubjekti kasutajakontoga. Olukorra vältimiseks, tuleb kasutajakonto enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja logida.
9.1.17.3.       kui Andmesubjekti aktiveerib sotsiaalse pistikprogrammi, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Andmesubjekti veebilehitsejale, mis seob Andmesubjekti Silberauto veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Andmesubjekti sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Andmesubjekti suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted;
9.1.17.4.       Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni Andmesubjekt selle deaktiveerib või oma küpsised kustutab.

10.  Töötlemise geograafiline piirkond


10.1.        Üldreeglina toimub Isikuandmete Töötlemine Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires ning kui peaks esinema vajadus seda teha, siis toimub edastus ainult eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:
10.1.1.  väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele;
10.1.2.  kehtiva lepingu olemasolu, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab Andmekaitsemäärusele;
10.1.3.  vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).
10.2.        Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on Silberautol õigus Isikuandmeid edastada väljapoole EL/EMPi olukordades, kus:
10.2.1.  Andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise ja kaitsemeetmete puudumisest teavitatud nõusoleku;
10.2.2.  see on vajalik Kliendi ja Silberauto vahelise Lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate Lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
10.2.3.  see on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida Silberauto ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
10.2.4.  see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
10.2.5.  see on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
10.2.6.  edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
10.2.7.  edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Silberauto õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui Silberauto on hinnanud kõiki andmete edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestanud selle hinnangu põhjal sobivad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks. Silberauto teatab edastamisest järelevalveasutusele.
10.3.        Täpsema info saamiseks Isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi võib Andmesubjekt pöörduda Silberauto poole.

11.  Isikuandmete säilitamise perioodid


11.1.        Silberauto ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Säilitamise periood võib seejuures põhineda Lepingutel Kliendiga (nt Kliendiga sõlmitud Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks), Silberauto õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).
11.2.        Nõusolekuid turundusalaste ja Silberauto toodete ning teenustega seotud pakkumiste tegemiseks töötleme kuni vastava nõusoleku tagasivõtmiseni. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades sellekohase soovi e-posti aadressil klienditeenindus@silberauto.ee või Silberauto Eesti AS esindustes kohapeal. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Säilitame Teie antud nõusolekuid kolm aastat pärast nende tagasivõtmist vastavalt seadusele (tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg).
11.3.        Säilitame kaamera salvestisi kuni 6 (kuus) kuud alates salvestamisest, kui ei esine intsidente, mille tõttu tekib vajadus säilitada salvestist kauem.

12.  Andmesubjekti õigused


12.1.        Andmesubjektil on seoses tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:
12.1.1.  saada teavet tema Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat (nt Töötlemise eesmärkide, Töödeldavate Isikuandmete kategooriate, Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, Isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta; kui Isikuandmeid ei koguta Andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende päritoluallika kohta);
12.1.2.  taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;
12.1.3.  esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine); või krediidilimiidi määramisel tehtava automatiseeritud otsuse osas. Näiteks võib Klient keelata oma kontaktandmete kasutamise pakkumiste saatmiseks – selleks on Kliendil võimalik turundusliku e-kirja saamisel ennast vastavast saajate nimekirjast eemaldada;
12.1.4.  taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Silberautol puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub tema nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
12.1.5.  nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil Silberauto hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
12.1.6.  saada oma Isikuandmed, mida ta on Silberautole esitanud ning mille Töötlemine toimub nõusoleku alusel või Lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus);
12.1.7.  võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Silberauto enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nt on Andmesubjektil õigus tema Isikuandmete Töötlemiseks turunduslikul eesmärgil antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades saadud uudiskirja jaluses olevale lingile „Ei soovi enam uudiskirja saada“ või teavitades sellest Silberautot e-posti teel või pöördudes Silberauto esindusse. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;
12.1.8.  pöörduda igal ajal kaebusega Silberauto, Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine rikub tema õiguseid ja huve.
12.2.        Andmesubjektil on võimalik oma õiguseid rakendada, pöördudes selleks Privaatsustingimuste punktis 13 viidatud kontaktidel Silberauto poole. Silberauto vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Silberauto vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti.

13.  Küpsised


13.1.        Teavet Silberauto poolt kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate küpsiseid käsitlevates märkustes.

14.  Vastutavad isikud ja Silberauto kontaktandmed


14.1.        Silberauto Gruppi kuuluvad ettevõtted on Isikuandmete Töötlemise osas kaasvastutavad töötlejad (v.a juhtudel, mil AS Silberauto on eraldiseisev vastutav töötleja – vt lähemalt „AS Silberauto privaatsustingimuste erisätted“), kuna Silberauto Grupil on ühine Kliendibaas ja see on Silberauto Grupi õigustatud huvides omavahel seotud tegevusaladel tegutsevate kontserni ettevõtete vahel sujuva ristmüügi, Kliendihalduse ja -teeninduse teostamiseks ja ühtlasi seeläbi Kliendile pakutava mugavuse ja soodsamate tingimuste ühise rakendamise teel lisandväärtuse pakkumine.
14.2.        Isikuandmete Töötlemise eest vastutavate ettevõtete kontaktandmed on järgmised.
14.2.1.  AS Silberauto: registrikood 10097392, aadress Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, telefon 626 6050, e-post: silberauto@silberauto.ee;
14.2.2.  Silberauto Eesti AS: kättesaadavad kodulehel www.silberauto.ee;
14.2.3.  Silwi Autoehituse AS: kättesaadavad kodulehel www.silwi.com;
14.2.4.  Tarfurgo OÜ kättesaadavad kodulehel www.tafurgo.ee;
14.2.5.  UAB Silberauto (Leedu ettevõte registrikoodiga 111748996): kättesaadavad kodulehel http://silberauto.lt/lt/kontaktai.
14.3.        Andmesubjektid võivad Silberautoga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega, lisaks nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid Isikuandmete kasutamise kohta.
14.4.        Silberauto Grupi ettevõtetega saab Isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@silberauto.ee.

15.  Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused


15.1.        Silberautol on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.
15.2.        Silberauto teavitab Andmesubjekti Privaatsustingimuste muutmisest kodulehe kaudu, Silberauto müügiesindustes või e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist, v.a. juhul kui Privaatsustingimusi muudetakse tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.
 

AS Silberauto privaatsustingimuste erisätted:


Lisaks Silberauto Privaatsustingimustele kohaldatakse alljärgnevatele juhtudele AS Silberauto privaatsustingimuste erisätteid ja vastavate Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on eraldiseisvalt AS Silberauto. Silberauto Privaatsustingimusi kohaldatakse ulatuses, mis ei ole eraldi ja teisiti reguleeritud AS Silberauto privaatsustingimuste erisätetes.

1.        Varuosade e-pood


1.1.  Varuosade e-pood on AS Silberauto poolt osutatav teenus, mille kaudu on Kliendil võimalik soetada endale vajalikud varuosad elektroonilises keskkonnas.
1.2.  AS Silberauto töötleb eelkõige järgmisi Isikuandmete kategooriaid:
1.2.1.      isiku tuvastamise andmed (nt nimi);
1.2.2.      kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
1.2.3.      müüdud kaupade seotud andmed (nt Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused);
1.2.4.      transpordi viis (nt kullerteenuse kasutamine).
1.3.  AS Silberauto Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige selles ulatuses, mis on vajalik Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sh kauba kätte toimetamiseks ja kasutajakonto loomiseks, mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil.
1.4.  Täiendavalt võib AS Silberauto töödelda Kliendi isikuandmeid Kliendi päringutele vastamiseks, Kliendisuhete haldamiseks, statistika koostamiseks, e-poe teenuste haldamiseks ja arendamiseks ja turunduslikel eesmärkidel (vt täpsemalt Silberauto Privaatsustingimused p 7), mis põhineb:
Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või AS Silberauto õigustatud huvil või Kliendi nõusolekul.
1.5.  Kliendile kauba kättetoimetamiseks edastab AS Silberauto, lähtuvalt Kliendi soovitud viisist toote kättesaamiseks Kliendi isikuandmed järgnevatele vastuvõtjatele: kullerteenuse osutajale või Silberauto Eesti AS-le.